Se Kommuneplan 2017-2029

7.0 Vandmiljøbeskyttelse

Kommunen vil gennem planlægning af kommunens samlede udvikling sikre sammenhæng mellem vilje til vækst og beskyttelse af vandmiljøet i kommunen.

Vandmiljøet
Vandmiljøet har ofte været et af de faste emner i nyhedsmedierne gennem de sidste mange år. Det skyldes, at vandmiljøet vedrører os alle. For de fleste er det en selvfølge, at kunne drikke et glas vand tappet direkte fra hanen. Vandområderne er også en del af vores dagligdag. Det er en levevej for fiskeriet og turisterhvervet, og borgere og besøgende får friluftsbaseret motion og rekreative oplevelser, f.eks. som badende, lystsejlere, lystfiskere eller via gåture langs vore vandløb, søer og kyster.

Men det er ikke en selvfølge, at vi har et rent vandmiljø. Vi er nødt til at værne om det. Mange menneskelige aktiviteter fører til, at vi forurener vandområderne med kvælstof og fosfor, organisk stof og miljøfarlige forurenende stoffer såsom pesticider med mere. I dag indeholder vores vandområder derfor langt flere næringsstoffer, i forhold til hvad de naturligt ville gøre uden menneskelig påvirkning ­ og det er den primære årsag til forurening af vandmiljøet. Stofferne kommer fra vores husholdninger, fra produktion og forarbejdning af fødevarer og industriprodukter samt fra vores energiproduktion og transport. Dertil kommer, at andre kommuner og lande tilfører de samme stoffer fra tilsvarende kilder til vores vandmiljø.

Beskyttelse af vandmiljøet
Den første egentlige danske miljøreform blev iværksat i 1974. Man har siden da fortsat øget indsatsen for at mindske forureningen af vandområderne med blandt andet næringsstoffer. I første omgang fokuserede man på at fjerne organisk stof for at mindske forureningen af vores vandløb, dernæst på at fjerne fosfor fra spildevand for at beskytte søer og kystlaguner. Senere har der været en mere generel indsats for at gøre spildevandsrensningen mere effektiv og mindske kvælstoftabet i landbrugsdriften til gavn for vores havmiljø.

I de senere år er der internationalt strammet op omkring beskyttelsen af vandmiljøet. Vigtigst er EU’s Vandrammedirektiv, som fastsætter, at tilstanden i en lang række vandområder over hele Europa skal forbedres væsentligt.

Ifølge de statslige vandområdeplaner er de fleste vandområder i Assens Kommune i fare for ikke at nå miljømålet. Dette skyldes blandt andet, at der ledes for store mængder næringsstoffer (kvælstof og fosfor) ud i vandmiljøet. Det er derfor meget vigtigt fortsat at arbejde på at forbedre miljøtilstanden gennem planlægning.

Internationalt samarbejde
Indsatsen for et rent vandmiljø i Assens Kommune og på det øvrige Fyn skal først og fremmest sikres gennem nationale, regionale og lokale tiltag­ og i første omgang være til gavn og glæde for kommunens borgere. Det fynske vandmiljø er dog også en del af det fælles vandmiljø omkring Østersøen og i Europa, som i stigende grad er underlagt internationale love og konventioner. Det afspejler det fælles ansvar for vandmiljøet i Europa, og den indbyrdes forpligtelse til at finde miljørigtige løsninger.

Statslige vandområdeplaner
Assens Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Vandområdeplanerne er et informationsredskab, der indeholder oplysninger om påvirkningerne af vandområderne, beskrivelse af overvågningen, vurderinger af tilstanden, gældende miljømål samt et resumé af de indsatser, der skal gennemføres med henblik på at opfylde de fastlagte mål. Lovgrundlaget er Lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser, bl.a. bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Lovgrundlaget er bindende overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration.

I anden planperiode fra 2015 ­ 2021 skal der på landsplan ske en reduktion i udledningen af kvælstof til vandmiljøet på ca. 13.100 ton pr. år, hvoraf reduktion af 6.200 ton udskydes til tredje planperiode 2021-2027. I Assens Kommune betyder det, at der skal gennemføres en række indsatser, bl.a. forbedring af de fysiske forhold på udvalgte vandløbsstrækninger, restaurering af to søer, etablering af vådområder til kvælstoffjernelse, nedlæggelse af regnbetingede spildevandsudløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land.