Se Kommuneplan 2017-2029

7.1 Grundvandsbeskyttelse

Kommunen er myndighed for grundvandsindvinding og grundvandsbeskyttelse. I kommuneplanen er givet de tilkendegivelser, hvorefter der kan gives tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand, vanding og industri.

Områder udpeget i en indsatsplan, som drikkevandsområder, indvindingsoplande til vandværker og indsatsområder med hensyn til nitrat, vil være optaget i kommuneplanen.

Det er hovedreglen, at OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD, så vidt muligt skal friholdes for byudvikling.