Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

Målene for grundvandsbeskyttelsen er fastsat i de statslige vandområdeplaner efter Miljømålsloven.

Kommunen skal fortsat arbejde for, at disse mål og retningslinjer om vandområdernes kvaliteter, spildevandsplanlægning, landbrug med videre opfyldes. Se i øvrigt afsnit 7.1 til 7.8.

Hvor retningslinjerne i vandområdeplanerne knytter sig til beskyttelsen af grundvandet, knytter nedenstående retningslinjer sig til benyttelsen af grundvandet.

Retningslinjer, der omhandler grundvandsbeskyttelsen, fremgår også af de kommunale indsatsplaner.

7.1.1 Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse
I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:

a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandforing og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandområdeplanens målsætninger

c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.

7.1.2 Vandbesparelse
Der skal økonomiseres med befolkningens almindelige vandforbrug og erhvervslivets vandforbrug. Det betyder, at der skal indføres vandbesparende foranstaltninger i industrien, at kølevand skal genbruges og at sekundavand (forurenet vand) så vidt muligt skal bruges. Samtidig skal vandspild fra utætte ledninger nedsættes mest muligt.

7.1.3 Vandværksvand og privat vandindvinding
Hvor boliger forsynes med vandværksvand, må forsyningen normalt ikke suppleres med vandindvinding fra private brønde og boringer.

7.1.4 Grundvandsreserve
For at hindre, at forureningsproblemer medfører akutte forsyningsproblemer for drikkevandsforsyningen, skal alle vandværkerne sikre, at de har en veldefineret grundvandsreserve enten ved ekstra boringer eller ved forbindelsesledninger mellem vandværkerne.

7.1.5 Grundvandsindvinding
Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om drikkevandskvalitet.

7.1.6 Olie og kemikalieprodukter
Virksomheder, der oplagrer, anvender eller fremstiller olie og kemikalieprodukter bør placeres uden for indvindingsoplande til vandværker og i NFI.

Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker, der ligger udenfor OSD­ områder.

Fortolkningsbidrag til retningslinje 7.1.6

Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses f.eks. etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter. Se også statens ”Vejledning om kommunernes fysiske planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplandet til almene vandforsyninger” her finde en liste over med virksomheden, hvor arealanvendelsen udgør en fare for forurening af grundvandet.

Ved placering i vandværkernes indvindingsoplande og i NFI skal en vurdering af forureningsrisikoen godtgøre, at placeringen er forsvarlig. Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er særlig risiko for grundvandsforurening. Byrådet skal anvise løsningsmulighed for omlægning af indvinding til almen vandforsyning, der må ophøre som følge af stor risiko for forurening.

7.1.7 Placering af byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer med videre
Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer med videre skal placeres, så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt.

Nye byområder bør placeres uden for 300 meter beskyttelsesområderne for vandværksboringer ­ eller Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Desuden skal der tages hensyn til vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt at lave en nøjere kortlægning af grundvandsforholdene, inden der planlægges nye byområder.

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande til almene vandværker, der ligger udenfor OSD­områder, skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i OSD og indvindingsoplande til almene vandværker, der ligger udenfor disse områder, skal det af kommune­ og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Assens Kommune har udarbejdet en grundvandsredegørelse, der giver et samlet overblik over drikkevandsinteresserne i kommunen og deres sårbarhed og bidrager til planlægningen af nye arealer til aktiviteter, der kan udgøre en fare for forurening af grundvandet.

7.1.8 Lokalplanlægning
Bestemmelserne i 7.1.6 og 7.1.7 skal optages i relevant omfang i lokalplaner. Det skal tilstræbes i videst muligt omfang at indrette udbygningen efter allerede godkendte lokalplaner i henhold til 7.1.6 og 7.1.7.

7.1.9 Råstofgravning i forhold til vandboringer
Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter fra boringer til almene vandforsyninger og 75 meter fra enkeltanlæg, der skal levere vand af drikkevandskvalitet.

7.1.10 Placering af vandboringer
Nye boringer til indvinding af grundvand skal så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre forureningskilder, så boringerne ikke udsættes for forureningsrisiko.

Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor sikres opfyldt. Derudover skal der tages højde for mulige fladeforureninger med nitrat og pesticider. Tilladelsesmyndigheden kan efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillade afvigelse fra denne bestemmelse i særlige tilfælde.

7.1.11 Overflødige brønde og boringer
Gamle overflødige brønde og boringer skal sløjfes efter meddelelse af påbud fra kommunen.

Som udgangspunkt tillader Kommunen ikke at beholde en brønd/boring, hvis en ejendom er tilsluttet vandværk. Kommunen kan give tilladelse til at beholde en brønd eller boring til erhvervsmæssige formål, hvor vandværket af kapacitetsmæssige grunde ikke kan eller vil forsyne ejendommen, og hvor hverken grundvandet eller naturen er påvirket uhensigtsmæssigt.

7.1.12 Nedsivning af vejvand og vand fra befæstede arealer
Kommunen giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af vejvand og vand fra befæstede arealer i sårbare områder (NFI). I sårbare områder skal bassiner til opsamling af muligt forurenet vand, udføres med tæt membran.