Se Kommuneplan 2017-2029

7.2. Vandløb

Vandløb er en vigtig naturtype, som tjener to hovedformål. Dels fungerer de som vandkorridorer til afledning af vand fra landet til havet og dels som vigtige levesteder for dyr og planter i og langs med vandløbene. . Den tidligere praksis med, at mange naturlige vandløb blev rettet ud og uddybet, er i dag afløst af, at vandløbene også skal indeholde et varieret dyre­ og planteliv, hvilket har medført, at de genslynges og restaureres, så der igen er plads til sten, grus og planter i vandløbene.

Som beskrevet i indledningen til temaet Vandmiljøbeskyttelse, har staten udarbejdet vandområdeplaner, som sammen med kommuneplanener bestemmende for beskyttelsen af vandløbene fremover. Dette betyder, at vandområdeplanerne supplerer kommunens retningslinjer på vandløbsområdet.