Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at vandløb i kommunen skal have et alsidigt dyre­ og planteliv, og leve op til de gældende krav til målsætning og beskyttelse.
  • at vedligeholdelse af de kommunale og private vandløb sker på den mest miljøvenlige måde.
  • at sikre faunaens frie bevægelse i vandløbene ved at fjerne eller omgå spærringer og frilægge længere rørlagte strækninger senest i år 2021.
  • at genskabe gode fysiske forhold i vandløbene til gavn for et alsidigt dyreliv med tiltag som udlægning af sten, gydegrus, plantning af træer, genslyngning m.m.
  • at beskytte vandløb i kommunen mod de forventede øgede regnvandsbelastninger fra overfladeafstrømning ved øgede krav til nedsivning af regnvand eller etablering af anlæg med opsamlingskapacitet ud fra princippet om, at regnvand holdes på egen grund.
  • at stoppe al udledning af urenset spildevand, hvis det forhindrer at vandløbene kan leve op til deres målsætning i 2021.
  • gennem samarbejde med de andre fynske kommuner i det tværkommunale samarbejde kaldet Havørred Fyn, at forbedre forholdene for havørreder.