Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Vandløbskvaliteten er i dag påvirket af en række menneskeskabte aktiviteter. En god vandløbskvalitet med et varieret dyre­ og planteliv forudsætter, at mindst tre forhold er i orden. Der skal være tilstrækkeligt og rent vand samt gode fysiske forhold i og omkring vandløbet.

Tilstanden i både de større og de mindre vandløb er blevet forbedret gennem en mere effektiv spildevandsrensning, samt mindre påvirkning fra udledninger af næringsstoffer og pesticider. For særligt dele af de mindre vandløb er der dog lang vej igen, før forholdene er miljømæssigt tilfredsstillende. Den igangværende indsats med forbedret spildevandsrensning i det åbne land, samt forbedrede fysiske forhold, gennem en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og via vandløbsrestaureringer forventes at sikre god økologisk tilstand med mindst DVFI 5 (Dansk Vandløbsfauna Indeks).

Næringsstof belastning
Størstedelen af kvælstoftilførslen til vandløbene sker ved afstrømning af kvælstofforurenet vand fra de dyrkede marker. Såvel fosfor som kvælstofindholdet i vandløbene er generelt for højt til at sikre opfyldelsen af målsætningen for de søer og kystvande, som vandløbene afvander til.

Belastning med pesticider
Pesticider udgør en stor risiko for skader på dyrelivet i de fynske vandløb. Påvirkningen kan medvirke til at udskyde effekten af forskellige miljøforbedrende initiativer, ikke mindst forbedret spildevandsrensning.

Fysiske forhold i vandløbene
De fysiske forhold har stor betydning for opfyldelsen af målsætningerne for vandløb. Ved høj målsætning hvor den økologiske tilstand skal være god, skal fisk og andre vandløbsdyr have mulighed for frit at vandre op og ned gennem vandløbet. Hvor faldforholdene i vandløbene tillader detkan der være gydebanker for fisk, samt skjul og levesteder for fisk og smådyr. Forbedringer af de fysiske forhold sker gennem vandløbsrestaureringer, såsom etablering af fiskepassager, gensnoning af vandløb udlægning af sten og gydegrus, træplantning langs vandløb samt genåbning af rørlagte vandløb. Vandløbskvaliteten er betydeligt påvirket af vandløbsvedligeholdelsen. Vedligeholdelsen af de ca. 250 km kommunale vandløb fastlægges gennem de lovmæssigt udarbejdede vandløbsregulativer.

Broer og lignende er ofte flaskehalse for vandafledningen og potentielle spærringer, hvilket kan give problemer ved store afstrømninger.

Større nedbørsmængder
Med øgede klimaforandringer forventes der større regnmængder og mere vand i vandløbene. De større regnmængder har nogle negative konsekvenser i vandløbene og på de vandløbsnære arealer. Dels må der forventes hyppigere og længerevarende oversvømmelser af de vandløbsnære arealer med deraf følgende dyrkningsmæssige problemer. Dels må der forventes problemer med oversvømmede huse/haver. De kraftige afstrømninger i vandløbene vil skabe problemer med øget erosion og opstuvninger til skade for vandløbets flora og fauna Nogle vandløb har i dag ikke kapacitet til at kunne modtage de øgede mængder vand, som må formodes at komme fremover. Det stiller krav til øget etablering af forsinkelse af vandet i oplandet i fx bassiner, vådområder, lavbundsarealer o.lign.

Overfladevand fra befæstede arealer er specielt problematisk, da vand herfra ofte løber ud i vandløbene uden forsinkelse. Effekten af et regnvejr vil derfor hurtigt være at se i de vandløb, der modtager meget uforsinket overfladevand fra befæstede arealer.

Strategi og handlinger

Fysiske forhold i vandløbene
For at sikre at vandløbene kommer til at leve op til deres målsætninger er det nødvendigt at gennemføre en lang række vandløbsrestaureringer for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene.

Havørred Fyn
Havørred Fyn er et tværkommunalt havørredprojekt til fremme af lystfiskerturismen på Fyn. Assens Kommune indgår i et projektet sammen med de øvrige fynske kommuner. Hvert år udsættes der store mængder havørredyngel og samtidig forbedres havørredens gydemuligheder i vandløbene. Herved skabes grundlaget for en lystfiskerturisme langs de fynske kyster, som udvikles og markedsføres i et samarbejde med turisterhvervet.

Projektet startede i 1989 af det daværende Fyns Amt og påregnes at fortsætte mindst frem til 2021. I 2001 blev et nyt stort ørredklækkeri, ”Fyns Laksefisk”, taget i brug, og det daværende amtsråd besluttede at aftage havørred smolt herfra til udsætning i mindst 20 år.

På Fyns Laksefisk produceres samtlige havørreder til udsætning på Fyn ud fra moderfisk fanget i de fynske vandløb.

I løbet af de første 25 år har Havørred Fyn gennemført næsten 300 projekter i de fynske vandløb. Blandt andet er over 200 spærringer fjernet, hvilket har åbnet op til mere end 500 kilometer vandløb.

Det er beregnet, at projektet har en række positive effekter på regionens miljø, turisme og økonomi. De mere end 55.000 overnatninger, som havørredfiskende gæster står for hvert år, har stor betydning for lokaløkonomien. Det er beregnet, at kommunernes investering i Havørred Fyn på 4 millioner om året giver en årlig meromsætning på over 55 millioner kroner, ligesom havørredprojektet har skabt omkring 40 fuldtidsstillinger.

Sejlads på vandløbene
På retningslinjekortet er markeret de strækninger, hvor der med visse forbehold må sejles med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.
Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. På Odense Å må der kun sejles i perioden 1. november til 1. april. Sejlads er ikke tilladt på de resterende kommunale vandløb.