Se Kommuneplan 2017-2029

Retningslinjer

Målene om beskyttelse af vandløb er fastsat i de statslige vandområdeplaner. Målene er fastsat i ”Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster” og ”Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” efter Lov om Vandplanlægning. Vandområdeplanerne er gældende frem til 2021.

Kommuneplanens nedenstående retningslinjer knytter sig til benyttelsen af vandløbene.

7.2.1 Etablering af broer, overkørsler og overgange
Tilladelse til etablering af overgange administreres restriktivt. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til etablering af mere end 1 overgang over vandløb inden for samme matrikel.

7.2.2 Regnvand på egen grund
Hvor det er muligt bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede hydrauliske kapacitet ikke overskrides.

7.2.3 Vandindvinding fra vandløb
Af hensyn til vandløbskvaliteten gives der generelt ikke tilladelse til vandindvinding fra målsatte vandløb. Kun på de større vandløbs nedre løb kan der undtagelsesvis gives tilladelse til en mindre vandindvinding, såfremt det er natur­ og miljømæssigt forsvarligt og ikke i strid med målsætningen.