Se Kommuneplan 2017-2029

7.3 Søer

Søer har en vigtig biologisk funktion for de dyr og planter, som har søer og vandhuller som levested. Søerne har samtidig en stor rekreativ værdi for oplevelsen af landskabet. Vandkvaliteten i mange søer og vandhuller har gennem det sidste århundrede været under stort pres på grund af store tilledninger af næringsstoffer (især fosfor) via overfladeafstrømning fra landbrugsarealer og spildevandsudledninger fra industri og spredt bebyggelse.

Selvom udledninger af spildevand efterhånden er stoppet, er der stadig bundet en stor mængde fosfor til bundsedimentet i mange søer, som frigives gradvist til den frie vandfase i søen. Dette medfører store algeopblomstringer. . Når algerne dør nedbrydes de under stort forbrug af ilt. Næringsstofpuljerne betyder, at der kan gå længere tid inden vandmiljøet naturligt forbedres med mindre der udføres restaureringsprojekter til fjernelse af nærringsstoffer fra søer.