Se Kommuneplan 2017-2029

Mål

Det er byrådets mål,

  • at mindske tilførsel af næringsstoffer fra landbrug, spredt bebyggelse med mere til søer, damme og
  • vandhuller gennem forskellige tiltag.
  • at bringe de målsatte søer og damme i kommunen i en tilstand, så de med forskellige reguleringstiltag kommer til at opfylde de fastsatte målsætninger.


Målene for søerne er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og indsatser er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Kommunen skal arbejde for, at de statslige mål for vandområderne opfyldes.