Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Ingen af de målsatte søer i Assens Kommune opfylder miljømålet. Den væsentligste årsag til manglende målopfyldelse er tilførsel af fosfor. Indsatsbehovet på landsplan er opgjort til reduktion af 103 tons fosfor pr. år. Den landbaserede tilførsel af fosfor til vandmiljøet er dog faldet over en længere årrække som følge af bedre spildevandsrensning. Der er dog stadig et problem med udvaskning af fosfor fra dyrkede arealer i oplandet til søerne.

Restaurering af søer er typisk et nødvendigt redskab til at sikre en god fremtidig miljøtilstand, men restaurering forudsætter, at belastningen med næringsstoffer først er nedbragt til et acceptabelt lavt niveau.

Strategi og indsats
Alle søer med et overfladeareal større end 100 m² har som udgangspunkt en basismålsætning , som indebærer, at de skal have et naturligt og alsidigt plante­ og dyreliv. En del større søer er specifikt målsat. Målsætningerne for disse søer er vist på kortet i hovedafsnittet.

Forbedring af miljøtilstanden i søerne i Assens Kommune kræver først og fremmest, at fosfortilførslen til søerne nedbringes, hvilket typisk betyder, at belastningen fra dyrkede arealer og spredt bebyggelse skal reduceres.

For de søer, hvor tilførslen er fosfor er nedbragt tilstrækkeligt kan der gennemføres sørestaurering til nedbringelse af den interne fosforbelastning (tidligere tiders tilførsel af fosfor, som nu er bundet i bundsedimentet, hvorfra det afgives til søvandet).

Målsætning for søer
Miljømålet for de målsatte søer i kommunen fremgår af retningslinjekort 7.3 og af bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. For ikke målsatte søer gælder, at tilstanden ikke må forringes, og der administreres efter sektorlovgivningen. Alle søer med et overfladeareal større end 100 m² er beskyttede, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.