Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Miljømål for kystvande i Danmark er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. De indsatser, som skal gennemføres for at opnå god tilstand i kystvandene fremgår af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Langs kysten i Assens Kommune er de primære kystvandområder Lillebælt og Helnæs Bugt samt en række mindre nor og kystlaguner, der støder op til de åbne kystvandområder.

Miljømålene for vores kystområder er ikke opfyldt. Ifølge vandområdeplanen skyldes det primært udvaskning af kvælstof fra landbrugsarealer.

De senere års indsats for at forbedre tilstanden i vores kystvande har dog medført en betydelig reduktion i tilførslen af fosfor og en vis reduktion i tilførslen af kvælstof. Selvom denne belastningsreduktion har medført forbedringer, er kommunens kystvande, fjorde og nor dog fortsat præget af for storkvælstofpåvirkning, der giver uønsket algevækst og dermed øger risikoen for udvikling af iltsvind og skader på bunddyrslivet.

For at begrænse kvælstoftilførslen til vores kystvande skal der gennemføres en række indsatser, herunder etablering af vådområder, skovrejsning, spildevandsindsats, målrettet regulering mv..

Der skal også gennemføres en indsats mht. at forebygge udledning af miljøfarlige forurenende stoffer, se afsnit 7.7.

En del af kommunens kystvandeer udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller ligger inden for sådanne områder. Det gælder de såkaldte Ramsar­områder, EU­ fuglebeskyttelsesområder og EU­habitatområder (Natura 2000­områder, se kortet i afsnit 6.5). Det betyder, at kommunen har en forpligtigelse til at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der begrunder udpegningen. For Natura 2000-området Lillebælt er udpegningsgrundlaget bl.a. lagune, strandeng, marsvin, havørn og havterne.

Strategi og indsats
En forudsætning for at genetablere de kystnære områder med en artsrig bundfauna, god undervandsvegetation samt få alger, der opfylder de opstillede miljømål er, at udledningen af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer begrænses mest muligt samt, at der skabes mulighed for større vandudskiftning, hvor der er etableret dæmningsbyggeri.

Gennem administration af sektorlovgivningen må der generelt ikke ske en øget forurening af kommunens vandområder. Det være sig via spildevand fra husholdninger og industri samt via diffus afstrømning fra landbrugsarealer.

Endvidere må bortskaffelse af materialer fra uddybningsarbejder på søterritoriet ikke være kilde til yderligere belastning af kystvandene. Optagne forurenede havbundsmaterialer skal derfor landdeponeres. Uforurenet havbundsmateriale skal så vidt muligt genanvendes, alternativt deponeres til søs på udlagte klappladser.

Til fremme af kommunens kystturisme gør vi en særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturismen ved Helnæs Bugt.

Assens Kommune samarbejder med andre fynske kommuner om projektet ”Blå Støttepunkter”. Projektet går ud på at øge antallet af opholds- og overnatningsmuligheder langs kysten, ved placering af en ny type shelters indenfor strandbeskyttelseslinjen. Opholds- og overnatningssteder placeres med en afstand på ca. 7-10 km langs hele den fynske kyst og kan variere i antallet af overnattende personer. De nye støttepunkter opsættes i 2017 og forventer at øge antallet af naturinteresserede borgere og turister. (Se afsnit 4.1)

FAKTABOKS

I november 2013 vedtog Byrådet en Natur- og Friluftsstrategi for Assens Kommune. Strategien indeholder fem indsatsområder, hvor de to er kystområderne Lillebælt og Helnæs Bugt. Her er/har fokus været på at øge mulighederne for oplevelser og aktiviteter langs kysten, men kun i det omfang, at områdets rå og uberørte naturområder, plante- og dyreliv ikke bliver/blev påvirket.