Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Med en kyststrækning på 107 km (incl øerne) har Assens Kommune mange strande som er velegnede til badning, og badevandet er af høj international standard. Følgende steder er udlagt til badevande i kommunen: Sandager Næs, Aborg Strand, Mariendal, Assens Næs, Saltofte Strand, Å Strand, Feddet, Løgismose Skov, Damsbo Strand, Helnæs Fiskerhuse og Helnæs Sommerland. Se kortet i hovedafsnittet.

Badevandsprøverne kan til tider vise tegn på en forringelse af badevandskvaliteten på grund af forhøjet indhold af fækale bakterier. Forurening af badevandet skyldes især udledninger fra renseanlæg, udledning af spildevand fra ejendomme beliggende i det åbne land til sø, å eller hav, afstrømning af for eksempel husdyrgødning fra landejendomme, overløb fra overløbsbygværker under kraftig regn og udledning af overfladevand fra befæstede arealer efter længere tørkeperioder.

Badevandskvaliteten på kommunens tolv badestrande har i 2015 og 2016 opnået den højeste klassificering ’Udmærket’, badevand kan opnå.

Assens Kommune har Blå Flag strande ved Sandager Næs, Assens Næs og Løgismose Skov.

Strategi og indsats
Assens Kommune skal i videst muligt omfang arbejde hen imod en minimering af følgende forureningskilder til badevandet:

  • Udledning fra renseanlæg.
  • Udledning af spildevand fra ejendomme beliggende i det åbne land til sø, å eller hav.
  • Overløb fra overløbsbygværker.
  • Udledning af overfladevand fra befæstede arealer.

FAKTABOKS

Blå Flag
Blå Flag kampagnen er en international miljøkampagne, der arbejder for at beskytte og værne om hav­ og kystmiljøet. Det sker ved at belønne strande og lystbådehavne, der gør en ekstra indsats for miljøet, og for at højne strandens eller havnens standard. Desuden arbejder kampagnen for at oplyse om livet og miljøforhold langs kysten og i havet og dets betydning for mennesket. Friluftsrådet er ansvarlig for kampagnen i Danmark.

Det Blå Flag kan tildeles strande eller lystbådehavne, der opfylder en række kriterier. For at sikre at kvaliteten på Blå Flag strande og havne opretholdes, skal en strand eller havn godkendes hvert år. Det betyder, at en kommune eller havn årligt skal søge om Blå Flag.

For at opnå Blå Flag på en strand skal en lang række forhold på og omkring stranden være opfyldt. Ud over at badevandskvaliteten skal overholde badevandsdirektivets krav, skal forhold omkring bl.a. spildevandsudledning, sanitære faciliteter, livredningsudstyr, nødtelefon, affaldssortering, beredskabsplan, miljøaktiviteter, førstehjælp, informationstavler og handicapfaciliteter (min. 1 strand) med mere være i orden.