Se Kommuneplan 2017-2029

7.6 Spildevand

Vandkvaliteten i vandområderne er de senere år blevet forbedret, men der er stadig mange vandområder, som i dag ikke lever op til de fastsatte målsætninger.

I de kommende år er det derfor fortsat nødvendigt at gennemføre forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Ligeledes er der behov for yderligere indsats overfor de regnbetingede spildevandsudløb fra byerne. Miljømål og indsatser fremgår af statens vandområdeplaner 2015-2021 samt bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Vandområdeplanerne er et informationsredskab, der beskriver hvordan EU’s vandrammedirektiv implementeres i Danmark, og de er dermed ikke bindende. Det bindende indhold er udmøntet i bekendtgørelserne.