Se Kommuneplan 2017-2029

Redegørelse

Vandkvaliteten i kommunens vandområder er de senere år blevet forbedret, men der er stadig mange vandområder, som ikke lever op til de fastsatte målsætninger. I Assens Kommune er vi meget langt med gennemførelse af forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og Assens Forsyning er i fuld gang med at nedlægge overløb fra fælleskloak i byerne.

I indeværende vandområdeplanperiode er der krav om at gennemføre restaurering af Sønderby Sø ved Ebberup og Søholm Sø ved Glamsbjerg med henblik på at forbedre tilstanden i søerne.

I de kommende år er det fortsat nødvendigt at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land og nedlægge overløb fra fælleskloak i byerne for at bidrage til, at vandområdernes målsætninger kan opfyldes.

Strategi og indsats

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at administrere ud fra kommuneplanen og spildevandsplanen, der sammen med de statslige vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal være udgangspunkt for kommunens indsats og administration og, som i videst mulige omfang skal anvendes til sikring af, at vandområdernes målsætning opfyldes.

Renseanlæg
Det er besluttet at centralisere spildevandsrensningen i kommunen i form ét nyt renseanlæg ved Assens som erstatning for kommunens otte eksisterende mindre renseanlæg. Centraliseringen vil forbedre den samlede rensning af spildevandet fra de kommunale renseanlæg og give mulighed for en mere klimavenlig håndtering af spildevandet pga. reduceret energiforbrug. Samtidigt vil centraliseringen reducere udledninger af forurenende stoffer til følsomme vandområder, idet spildevandet fra de mindre renseanlæg vil blive ledet til det nye renseanlæg ved Assens, som udleder det rensede spildevand til den langt mere robuste recipient, Lillebælt.

Regnbetingede spildevandsudledninger
Som følge af beslutningen om centralisering af spildevandsrensningen gennemfører Assens Forsyning A/S separatkloakering af de fælleskloakerede byområder i kommunen – bl.a. af økonomiske og energimæssige hensyn, så der ikke skal pumpes regnvand over store afstande til det nye renseanlæg. Det betyder, at de regnbetingede spildevandsudledninger til vandområderne i kommunen ophører.

Spildevandsrensning i det åbne land
Gennem de senere år har mange ejendomme i det åbne land fået forbedret spildevandsrensningen via et privat spildevandsanlæg eller er blevet tilsluttet offentlig kloak. Kommune fortsætter i de kommende år med at sikre spildevandsrensning på de resterende ejendomme.

Der findes i dag teknisk/økonomisk relevante individuelle spildevandsløsninger for sådanne ejendomme, der sikrer en ganske betydelig forbedring af spildevandsrensningen gennem f.eks. biologisk rensning eller nedsivning.

Af retningslinjekort 7.6 fremgår det, hvilke oplande, der er omfattet af krav til forbedret spildevandsrensning. I disse oplande er udledning af spildevand en medvirkende årsag til, at vandområderne ikke opfylder deres målsætninger.

For de udpegede oplande gælder generelt, at spildevandsrensningen som minimum skal leve op til renseklasse SO, svarende til biologisk rensning med fjernelse af organisk stof og ammonium/ammoniak. For ejendomme beliggende i oplande til stillestående vandområder som søer, moser og nor gælder dog, at spildevandsrensningen skal leve op til renseklasse SOP, det vil sige udvidet rensning med fosforfjernelse.

I de udpegede SO-oplande findes ejendomme, som afleder spildevand til søer og moser med et areal større end 100 kvadratmeter, og hvor målsætningen ikke er opfyldt. Disse ejendomme er også omfattet af krav om renseklasse SOP.

Kommuneplanens retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land er baseret på anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Det betyder, at der i de udpegede SOP­oplande til søer, moser og nor kan anvendes godkendte minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, pileanlæg eller kloakering for at leve op til rensekravet. Kloakering har i de senere år i mange områder vist sig at være en økonomisk fordelagtig løsning.

Løsninger med afskæring af spildevandet til centralt renseanlæg er ofte at foretrække, når der er tale om samlede bebyggelser, idet der herved opnås en stor driftsstabilitet samt den bedst mulige rensning af spildevandet.

FAKTABOKS

Kriterier for udpegning af følsomme vandområder i relation til spildevandsudledningen fra spredt bebyggelse, jf.retningslinjekortet 7.6.

Landområder med rensekrav SOP:

 1. Hydrologiske oplande til søer og stillestående vandområder, som er særligt sårbare over for tilførsel af fosfor.

Landområder med rensekrav SO:

 1. Hydrologiske oplande til vandløbsstrækninger, der er målsat , og hvor målsætningen ikke er opfyldt.

Landområder uden markering:

 1. Hydrologiske oplande, der afvander direkte til åbne kyster og fjorde.
 2. Hydrologiske oplande til vandløbsstrækninger, der ikke er målsat.
 3. Hydrologiske oplande, der afvander til vandområder, hvor målsætningen er opfyldt, og hvor nedstrøms beliggende vandområder ikke påvirkes i betydende omfang.

Regnbetingede spildevandsudløb
Under regn sker der overløb fra fælleskloakerede områder i byerne, når kloaksystemets kapacitet overskrides. Det betyder, at spildevand opblandet med regnvand udledes til vandområderne, hvilket er både et miljømæssigt, sundhedsmæssigt og æstetisk problem.

Det er muligt at nedlægge de regnbetingede spildevandsudløb ved at separatkloakere. Hvor det ikke er muligt eller samfundsøkonomisk rentabelt at separatkloakere kan udledningerne fra de regnbetingede udløb reduceres ved at forsyne udløbene med bassiner eller andre tiltag, der begrænser udledning af vand og forurening.

Det er vigtigt at håndtering af regnvand planlægges allerede ved udarbejdelse af lokalplaner, så der findes en løsning allerede i planperioden, som tager højde for miljømæssige, økonomiske og æstetiske hensyn.

I de kommende år gennemføres initiativer med henblik på at reducere belastninger fra de regnbetingede udløb. Der arbejdes bl.a. med initiativer som for eksempel:

 • LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand). Håndtering af mest muligt overfladevand lokalt. Ved LAR og LUR anvendes typisk nedsivning, permeable belægninger (for eksempel græsarmeringssten), lavere befæstelsesgrad eller nyttiggørelse til vanding m.v. af uforurenet overfladevand. I byer vinder det mere og mere frem af tilføre bymiljøet en større rekreativ værdi ved planlægning med LAR og LUR, hvor regnvandet synliggøres og/eller genanvendes.
 • Separering af regn­ og spildevand i fælleskloakerede områder.
 • Etablering af regnvandsbassiner og eventuelle andre tiltag til neddrosling og/eller rensning af overfladevand fra befæstede arealer.
 • Etablering af sparebassiner til opmagasinering/rensning af fællesvand (spildevand opblandet med regnvand).
 • SRO - Styring, regulering og overvågning af kloaksystemet under regn.
 • Fjernelse af uvedkommende vand i kloaksystemerne, dvs. tætning af ledninger mod indsivning af grundvand mv.

Hygiejnisk vandkvalitet
Spildevand indeholder en mængde forskelligartede sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Urenset spildevand indeholder bl.a. E.coli bakterier.

Ingen af de eksisterende renseanlæg i Assens Kommune er udbygget med videregående rensning for bakterier, vira m.v. Alligevel fjernes en betydelig andel af bakterierne ved passage gennem anlæggene. En fuldstændig fjernelse af bakterierne vil kræve en egentlig hygiejnisering af spildevandet ved f.eks. UV­ eller ozonbehandling.

Spildevandsudledninger fra enkeltliggende ejendomme og regnbetingede spildevandsudløb er dog i visse områder mindst lige så væsentlige kilder til hygiejniske problemer. Bakterieindholdet i disse udledninger er generelt ikke væsentligt nedbragt i forhold til indholdet i urenset spildevand.

Generelt må den hygiejniske vandkvalitet i vandløbene betegnes som ikke tilfredsstillende, og der er fortsat tale om en vis smitterisiko ved direkte kontakt med vandløbsvand.

FAKTABOKS

Rensekrav ved udledning af spildevand i det åbne landMinimum-rensekrav til ejendomme, der udleder spildevand til vandløb, søer eller havet er inddelt i følgende renseklasser (jf. spildevandsbekendtgørelsen):

 • SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation
 • SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation
 • OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
 • O: Reduktion af organisk stof

I Assens Kommune er de udpegede områder omfattet af rensekrav SO og SOP.

FAKTABOKS

Godkendte spildevandsløsninger

Opfylder kravet til SO og SOP-rensning: minirenseanlæg SOP, nedsivningsanlæg, beplantet filteranlæg og pileanlæg.

Opfylder kravet til SO-rensning: Minirenseanlæg SO, nedsivningsanlæg, beplantet filteranlæg, pileanlæg og biologisk sandfilteranlæg.